Προγράμματα συντήρησης και αξιολόγησης Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης και συντήρησης είναι ουσιαστικά αναπόσπαστο μέρος του συνόλου υπηρεσιών που αφορούν τα Φ/Β συστήματα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες ειδικά για εσάς που θέλετε να προστατέψετε το Φ/Β σύστημά σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεστε όχι μόνο αν συμβεί κάποια ζημιά στο σύστημα σας, αλλά  προλαμβάνετε μελλοντικές δυσλειτουργίες και απώλειες εσόδων.

Μέσω των προγραμμάτων συντήρησης της Eco Progress εξασφαλίζετε:

  • Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας, μακροβιότητας & υψηλής παραγωγικότητας του Φ/Β σας συστήματος και κατά συνέπεια μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας
  • Τρεις επισκέψεις το έτος για εξασφάλιση μέγιστης απόδοσης
  • Τηλεφωνική υποστήριξη 365 ημέρες / 24 ώρες
  • Έκτακτες επισκέψεις σε προσυμφωνημένο χρόνο απόκρισης
  • Διασφάλιση διαθεσιμότητας παραγωγής και PR απόδοσης
  • Διαρκή προστασία και πρόληψη βλαβών του συστήματος
  • Αποφυγή δυσλειτουργιών
  • Μεγιστοποίηση των εσόδων σας από την ομαλή και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
  • Αύξηση της απόδοσης του συστήματος σας από το τακτικό πλύσιμο των πάνελ

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος παρατηρείται, καταγράφεται και αναφέρεται προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα.

                Προγράμματα Συντήρησης Φ/Β Συστημάτων
Οικιακά
Χρόνος μεταξύ επισκέψεων (μήνες) ανά 4μηνο ανά 6μηνο
Έλεγχος Φ/Β πλαισίων ΝΑΙ ΝΑΙ
Καθαρισμός Φ/Β πάνελ από ρύπους ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Έλεγχος αντιστροφέων ΝΑΙ ΝΑΙ
Έλεγχος μεταλλικής βάσης ΝΑΙ ΝΑΙ
Έλεγχος λοιπών μεταλλικών κατασκευών ΝΑΙ ΝΑΙ
Έλεγχος καλωδιών γείωσης ΝΑΙ ΝΑΙ
Έλεγχος πεδιών χαμηλής τάσης ΝΑΙ ΝΑΙ
Έλεγχος συστήματος τηλεμετρίας (εάν υφίσταται) ΝΑΙ ΝΑΙ
Σύνταξη τεχνικής έκθεσης – ανάλυσης των αποτελεσμάτων ΝΑΙ ΝΑΙ
Τηλεφωνική υποστήριξη εντός ωρών εργασίας ΝΑΙ ΝΑΙ
Τηλεφωνική υποστήριξη 24 / 7 ημέρες τον χρόνο OXI ΝΑΙ
Έκτακτες επισκέψεις στο χώρο σας σε προσυμφωνημένο χρόνο απόκρισης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Διαχείρηση βλαβών μέσω τηλεμετρίας (εάν υφίσταται) ΝΑΙ ΝΑΙ

Σημείωση:

Η εταιρία μας βάσει των αναγκών σας και ανάλογα των συνθηκών της εγκατάστασής σας είναι σε θέση να προσαρμόσει και να σας προτείνει το βέλτιστο πρόγραμμα συντήρησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΈΛΕΓΧΟΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

  • Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας, μακροβιότητας & υψηλής παραγωγικότητας του Φ/Β σας συστήματος και κατά συνέπεια μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας
  • Έλεγχος των Φ/Β πάνελ για τυχόν ραγίσματα, σπασίματα, παραμορφώσεις & ρύπους
  • Ετήσιος έλεγχος των συσφίξεων των πλαισίων στη μεταλλική βάση με χρήση δυναμόκλειδου δειγματοληπτικά (αναλόγως αριθμού panel), με επιλογή διαφορετικών πλαισίων σε κάθε επίσκεψη ώστε σταδιακά να ελεγχθούν όλα
  • Ετήσιος έλεγχος συνδέσμων των καλωδίων των πλαισίων για όλο το σύστημα
  • Μετρήσεις Φ/Β πάνελ ετησίως με όργανο μέτρησης ανά συστοιχία δειγματοληπτικά (αναλόγως του αριθμού των string) ή/και σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης σε κάποια συστοιχία, πραγματοποιώντας τα παρακάτω:

  – Μέτρηση της τάσης εξόδου DC από κάθε string
  – Μέτρηση του ρεύματος εξόδου DC από κάθε string
  – Μέτρηση της παραγωγής DC και της ονομαστικής ισχύος κάθε string

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Φ/Β ΠΑΝΕΛ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ (προαιρετικά)

  • Καθαρισμός/πλύσιμο όλων των Φ/Β πάνελ από της πάσης φύσεως επικαθίσεις (γύρη, σκόνη, λάσπη, χιόνι, φερτές ύλες, χημικές ενώσεις, άλατα, αρμύρα, κλπ), με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσής τους
  • Ο καθαρισμός γίνεται με φυσικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ

  • Έλεγχος και καθαρισμός, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συστήματος ψύξης και φίλτρων
  • Δοκιμή διακοπτικού υλικού
  • Ετήσιος έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και καρτών ελέγχου
  • Ετήσιος έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο καλωδίων AC και DC
  • Ετήσιος έλεγχος τάσης εισόδου DC
  • Ετήσιος έλεγχος ρεύματος εισόδου DC
  • Ετήσιος έλεγχος τάσης εξόδου L1 (L2, L3) N
  • Ετήσιος έλεγχος ρεύματος εξόδου L1 (L2, L3) N
  • Ετήσιος έλεγχος συχνότητας εξόδου
  • Βαθμονόμηση (calibration) των ενδείξεων του συστήματος και έλεγχος Thresholds Points (εάν απαιτείται
  • Software update (εάν απαιτείται)

ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

  • Έλεγχος μεταλλικής βάσης για ανάγκη τυχόν συσφίξεων, έλεγχος διαβρώσεων
  • Ετήσιος έλεγχος και σύσφιξη της μεταλλικής βάσης, δειγματοληπτικά (αναλόγως αριθμού panel)

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  • Οπτικός έλεγχος μεταλλικών μερών για τυχόν διαβρώσεις ή άλλα ελαττώματ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

  • Έλεγχος συνδέσμων και τυχόν φθαρμένων στοιχείων
  • Έλεγχος καλωδίων
  • Εξέταση της εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας (όπου υφίσταται)

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  • Έλεγχος στεγανότητας πεδίου
  • Γενικός καθαρισμός (εάν απαιτείται)
  • Έλεγχος & σφίξιμο καλωδίων
  • Δοκιμή διακοπτικού υλικού
  • Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεων & ελέγχου (όπου υπάρχουν)

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

  • Επιθεώρηση του συστήματος
  • Επαλήθευση δεδομένων τηλεμετρίας on-site

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

  • Η Eco progress παραδίδει στον πελάτη τις κάτωθι αναφορές/τεχνικές εκθέσεις μετά από κάθε επίσκεψη:

  – Αναφορά με ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν εκτός εγγύησης με το αντίστοιχο κόστος
  – Τεχνική έκθεση με παρατηρήσεις/σχόλια για την τρέχουσα κατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και με προτάσεις αναβάθμισης για την καλύτερη απόδοση της επένδυσης

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Τηλεφωνική υποστήριξη εντός ωρών εργασίας (09.00-14.00 & 18.00-21.00) από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το έτος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

  • Διαχείριση και επιδιόρθωση βλαβών μέσω τηλεμετρίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για την γρηγορότερη αποκατάσταση ή την πρώτη διάγνωση πιθανών βλαβών

ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

  • Δυνατότητα έκτακτων επισκέψεων στο χώρο σας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε προσυμφωνημένο χρόνο απόκρισης, αναλόγως των αναγκών σας

Ασφάλιση Φ/Β συστήματος

Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να συνδυάσετε οποιοδήποτε από τα προγράμματα συντήρησης με ασφάλιση του Φ/Β συστήματος σας, κατά παντός κινδύνου προκειμένου να επιτύχετε την μεγαλύτερη δυνατή προστασία για την επένδυσή σας.

Γιατί απαιτείται η ετήσια συντήρηση της Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης;

  • Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια εγκατάσταση είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και μπορεί να παρουσιάσουν φθορές λόγω γήρανσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τον τακτικό έλεγχο επιτυγχάνεται η πρόληψη σφαλμάτων και ατυχημάτων, καθώς και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
  • Η εγγύηση των inverter απαιτεί να γίνεται προληπτική συντήρηση μια φορά το χρόνο. Ενδεχόμενη βλάβη λόγω πλημμελούς συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
  • Η ενημέρωση λογισμικού του inverter απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς καινούργιες εκδόσεις λογισμικού επιλύουν προβλήματα παλαιότερων εκδόσεων και κάνουν πιο αποδοτικό τον inverter στην παραγωγή ενέργειας.
  • Οι αυξομειώσεις των θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με την επίδραση των ανεμοπιέσεων, χαλαρώνουν τις συνδέσεις των βάσεων στήριξης, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
  • Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία, η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε πλήρη τεχνική έκθεση.

Πίνακες Συντήρησης Φ/Β